fbpx

Strona: Pakiet polskiej lokalizacji

Pakiet polskiej lokalizacji dla Dynamics 365 FO, niezbędny i całkowicie zgodny z polskimi wymogami i regulacjami. Przystępne przesyłanie obowiązkowych danych do systemów skarbowych.

Zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, każda aktywna spółka funkcjonująca w Polsce, musi przekazywać obowiązkowe pakiety danych do systemów Urzędów Skarbowych i Miniesterstwa Finansów. W celu ułątwienia firmom terminowego i poprawnego spełnienia tego obowiązku, GO-ERP przygotował pakiet lokalizacyjny dla Polski.

Pakiet polskiej lokalizacji składa się z rozszerzeń Microsoft Dynamics 365 FO do obowiązkowej weryfikacji poprawności transakcji oraz sprawozdań zgodnych z wymogami ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Pakiet to gwarancja automatyzacji i przyspieszenia pracy działu księgowego.

Pakiet polskiej lokalizacji – co wchodzi w jego skład:

 • Jednolity Plik Kontrolny – obowiązkowa forma przekazywania danych w formie elektronicznej, polskim jednostkom skarbowym.
 • Split Payment – model płatności podzielonej, wartość podatku VAT transferowana jest na specjalne subkonto.
 • Walidacja NIP i VIES – sprawdzanie aktywności kontrahentów.
 • Biała lista podatników – sprawdzanie poprawności numeru konta bankowego kontrahentów w trakcie realizacji transakcji.
 • Pobieranie danych (GUS) – automatyczne pobieranie danych o nowym kontrahencie.
 • e-Faktura dla zamówień publicznych– generowanie faktur elektronicznych, niezbędnych podczas realizacji zamówień publicznych.
 • e-Sprawozdanie Finansowe – generowanie całości sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.
 • e-Faktura KSeF  faktura ustrukturyzowana, to kolejna forma dokumentowania transakcji (obok faktur elektronicznych i papierowych), jest wystawiana i udostępniana przez Krajowy System e-faktur (KSef) 

Korzyści

pakiet polskiej lokalizacji

Jednolity plik kontrolny

JPK jest to wprowadzone przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie informatyczne, umożliwiająca wygenerowanie odpowiednich danych, bezpośrednio z oprogramowania księgowego firmy. Posiada ustaloną formę w postaci schematu XML, jest obowiązkowy i może być przekazywany jedynie w formie elektronicznej.

KORZYŚCI:

 • umożliwienie przekazywania dokumentów do urzędu skarbowego
 • pewność, że przesłane pliki są zgodne i nie zawierają w sobie błędów
 • brak losowo przeprowadzanych kontroli przez urzędników w siedzibie firmy
 • znacznie skrócony czas kontroli, która dzięki JPK odbywa się w trybie zdalnym bez konieczności wizyty w urzędzie
 • ograniczenie nieuczciwej konkurencji dzięki comiesięcznemu raportowaniu i kontrolowaniu podatników
 • wycofanie deklaracji VAT (w tym deklaracji VAT-7)
 • oszczędność czasu i pracy,
 • operacje dokonywane bezpośrednio w systemie.

WAŻNE! Nasze rozwiązanie jest przystosowane do zmian w JPK, które obowiązują od lipca 2021 roku!

pakiet polskiej lokalizacji

Split Payment

Split Payment to mechanizm podzielonej płatności, to sposób dokonania płatności za fakturę z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT split payment w praktyce oznacza wpływ: § całości lub części kwoty podatku VAT z faktury na specjalny rachunek VAT; § całości lub części kwoty netto z faktury na rachunek rozliczeniowy albo na rachunek w SKOK, dla którego prowadzony jest rachunek VAT lub rozliczenia jej w inny sposób np. gotówką.

Split payment | pakiet polskiej lokalizacji

KORZYŚCI:

 • odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności,
 • brak nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT,
 • przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT,
 • oszczędność czasu i pracy,
 • operacje dokonywane bezpośrednio w systemie.
 

VIES – sprawdzanie statusu kontrahenta po numerze NIP (PL/EU)

Podatnicy dokonujący transakcji z krajowymi kontrahentami mogą weryfikować numery VAT polskich podatników VAT czynnych. Taka weryfikacja okazuje się istotna m.in. dla podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów, które zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT czy też korzystających z tzw. „ulgi na złe długi”. Dokonywanie wewnątrzwspólnotowych transakcji wymaga potwierdzania numerów VAT UE kontrahentów. Wynik pozwala również na weryfikację powiązania numeru VAT UE z nazwą i adresem firmy.

KORZYŚCI:

 • możliwość uchronienia się przed konsekwencjami związanymi z przyjęciem faktury od kontrahenta, który nigdy nie był bądź już nie jest czynnym podatnikiem VAT,
 • pewność, że kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • oszczędność czasu i pracy,
 • operacje dokonywane bezpośrednio w systemie.
VAT polish localization pack

Pobieranie danych z bazy REGON (GUS)

Baza danych prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny jest kompletnym zbiorem informacji o firmach i instytucjach w Polsce. Dzięki naszemu rozwiązaniu, nie ma potrzeby wyszukiwania danych o kontrahencie bądź mozolnego sprawdzania ich poprawności. Dzięki integracji z bazą GUS nie ma obaw o błędy na fakturze. Wszystkie dane o kontrahencie uzupełniają się same po podaniu numeru NIP/REGON/KRS. Pobrane dane automatycznie zapisane zostają w systemie.

pakiet polskiej lokalizacji

KORZYŚCI:

 • Usprawniony proces wprowadzania danych kontrahenta
 • Łatwy proces weryfikacji kontrahenta
 • Pewność o prawidłowości pobranych danych
 • oszczędność czasu i pracy,
 • operacje dokonywane bezpośrednio w systemie.

Biała lista podatników VAT z kontami przedsiębiorców

Biała lista podatników jest elektronicznym wykazem przedsiębiorców pod kątem:

 • Braku dokonania rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatników VAT;
 • Zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym przywrócenia rejestracji jako podatników VAT.

Biała lista podatników będzie zawierać przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG). Oprócz rachunków bankowych biała lista podatników VAT będzie zawierać:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • numer REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.
KORZYŚCI:
 • ułatwia proces weryfikacji oraz pozyskania informacji o innych podmiotach gospodarczych
 • łatwe wyszukiwanie danych, możliwe nie tylko według numeru NIP, ale również według fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu.
 • pewność, że zapłata za fakturę, wpłynie na właściwe konto kontrahenta (czynnego podatnika VAT).
 • oszczędność czasu i pracy,
 • operacje dokonywane bezpośrednio w systemie.
 
pakiet polskiej lokalizacji

e-Faktura dla zamówień publicznych

18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

e-invoice e-faktura

KORZYŚCI:

 • mniejsza liczba zgubionych faktur,
 • większa płynność finansowa,
 • krótszy czas akceptacji,
 • lepsza jakość danych,
 • zmniejszenie ilości zduplikowanych faktur,
 • oszczędność czasu i pracy,
 • operacje dokonywane bezpośrednio w systemie.

 

e-Sprawozdanie Finansowe

Od października 2018 obowiązuje sprawozdanie finansowe sporządzone wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną i w formacie udostępnionym na stronach BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów są zobowiązane sporządzać: § jednostki wpisane do KRS (spółki – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., akcyjna, europejska), § osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, w tym wspólnicy spółki cywilnej).

KORZYŚCI:

 • pełną zgodność dokumentu z wytycznymi Ministerstwa Finansów
 • aplikacja wyłapuje wszelkie błędy i podpowiada, jak je poprawić
 • łatwość podczas sporządzania dokumentu
 • możliwość zaimportowania danych z pliku XML JKP, co przyśpiesza tworzenie rocznego raportu
 • łatwy sposób można podpinać pod raport niezbędne załączniki
 • możliwość szybkiego zebrania kompletu elektronicznych podpisów od wszystkich członków zarządu lub skorzystania z Profilu Zaufanego,
 • oszczędność czasu i pracy,
 • operacje dokonywane bezpośrednio w systemie.
e-sprawozdanie

e-Faktura KSeF

Już od początku 2022 roku, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z usługi e-Faktury dobrowolnie, jednak już od II kwartału 2023 będzie ona obligatoryjna dla każdego podatnika. Faktura ustrukturyzowana to kolejna forma dokumentowania transakcji (obok faktur elektronicznych i papierowych.  która jest wystawiana i udostępniana przez Krajowy System e-faktur (KSef). 

wdrożenia i modernizacje

KORZYŚCI:

 • krótszy czas otrzymywania zwrotu VAT – z 60 dni zostanie on skrócony do 40 dni.
 • ściągnięcie z przedsiębiorców obowiązku przetrzymywania dokumentów – wszystkie faktury ustrukturyzowane będą przechowywane  systemie KSeF przez okres 10 lat.
 • znacząco skrócony i ułatwiony proces obiegu faktur.
 • brak konieczności wystawiania duplikatów faktur ustrukturyzowanych ze względu na system, który będzie przechowywał wszystkie faktury.
 • ułatwione procesy księgowania, dzięki jednemu formatowi faktur – xml
 • otrzymywanie informacji na temat FV w czasie rzeczywistym 
Dodatkowe informacje
 • Możliwość zakupu rozszerzeń jako pakiet lub jako oddzielne rozszerzenia.
 • Rozszerzenia są zgodne i właściwie dostosowane do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a także do wcześniejszych wersji AX.
 • Wszystkie przyszłościowo proponowane rozwiązania, zostaną odpowiednio dostosowane zgodnie z wymogami polskich przepisów.

Masz pytania?

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat obowiązkowych pakietów, znajdziesz je tutaj!

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu lub porozmawiać na temat pozostałych usług GO-ERP – skontaktuj się z nami!

Send us a message